awmperry: (Default)
[personal profile] awmperry
För några dar sen beställde jag en namnbricka till min TGIO-cosplay från Skyltmax - de har ett erbjudande där bloggare får en gratis bricka. Efter lite missförstånd - de hade vissa kriterier som bloggen skulle uppfylla som inte nämndes på hemsidan - kom brickan fram idag.

Och den är fin.Finish är utmärkt, brickans tjocklek och tyngd är bra med gedigen känsla. Gravyren är utmärkt, med bra upplösning och detalj.

Dessutom har de ett mycket bra designverktyg på hemsidan, som gör det mycket smidigt att utforma brickan/skyltan, lägga till logga o s v.

Jag ska inte låtsas att beställningsprocessen var helt problemfri, men resultatet är väl värt det. När jag ska köpa brickor i framtiden är det ganska troligt att jag lär välja Skyltmax, och jag har inga problem med att rekommendera dem till andra.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

awmperry: (Default)
awmperry

November 2013

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17 18192021 2223
24252627 282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 05:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios