awmperry: (andrew)
[personal profile] awmperry
Jag gillar ju märken och saker, och när jag letade efter namnbricka till en cosplay/airsoftgear jag petar ihop snubblade jag över Skyltmax hemsida.

Deras designverktyg är ett av de smidigaste jag sett, och om namnbrickan håller samma kvalitet blir det något att verkligen rekommendera. Var inte särdeles dyrt heller, knappt en hundring - inklusive bild och tre rader gravyr.

Trodde jag, i alla fall. Sen såg jag att man får en bricka gratis om man bloggar, och ett sånt erbjudande tackar man ju inte nej till. Så nu beställer jag brickan jag tänkte köpa, och så får vi se hur den blir. Så många brickor och skyltar jag köpt över årens lopp blir jag rätt glad om jag hittat ett ställe som är både snabba, enkla och bra... de flesta brukar klara två av tre.

Uppdaterar när brickan kommit fram. :-)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

awmperry: (Default)
awmperry

November 2013

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17 18192021 2223
24252627 282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 05:07 pm
Powered by Dreamwidth Studios